Regulamin Warsztatów Przyrodniczych „Świetlik”


 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w organizowanych przez Fundację Akademia Młodych Odkrywców (zwanych dalej „Organizatorem”) Warsztatach Przyrodniczych „Świetlik” (zwanych dalej „Warsztatami”).
 2. W Warsztatach mogą brać udział uczniowie wszystkich klas szkoły podstawowej. O przyjęciu dziecka w innym wieku niż określony w regulaminie decyduje Organizator.
 3. W zajęciach mogą wziąć udział dzieci zgłoszone wcześniej przez Rodzica lub Opiekuna prawnego.
 4. Zgłoszeń należy dokonać poprzez specjalny panel znajdujący się na stronie internetowej www.swietlik.edu.pl w zakładce Warsztaty Sobotnie.
 5. Liczba uczestników warsztatów jest ograniczona i określona przez Organizatora.
 6. W przypadku małej ilości zgłoszeń na warsztaty, Organizator zastrzega sobie prawo do ich odwołania. Organizator poinformuje Rodzica/Opiekuna o możliwości przeniesienia dziecka do innej dostępnej grupy lub o odwołaniu warsztatów.
 7. Opłata za jednego uczestnika wynosi 12 zł za pojedyncze warsztaty. Opłaty należy dokonać przelewem na konto bankowe Organizatora.
 8. Opłatę należy wnieść na tyle wcześnie, by pieniądze wpłynęły na konto Fundację Akademia Młodych Odkrywców nie później niż do czwartku poprzedzającego dane zajęcia.
 9. W wypadku nieobecności na Warsztatach opłata nie zostanie zwrócona.
 10. Na Warsztatach obowiązuje zakaz spożywania posiłków i napojów.
 11. Uczestnik warsztatów, którego zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne lub uciążliwe, bądź zagraża bezpieczeństwu pozostałych uczestników warsztatów może zostać wyproszony z zajęć, bez zwrotu wpłaconej opłaty. Jeżeli zachowanie uczestnika jest uciążliwe lub niestosowne, ale nie zagraża bezpieczeństwu innych uczestników, uczestnik otrzyma ostrzeżenie, o którym zostanie poinformowany jego Rodzic lub Opiekun prawny. W przypadku powtarzających się ostrzeżeń Organizator ma prawo odmówić zapisania uczestnika na kolejne warsztaty.
 12. Rodzic zobowiązuje się do odebrania dziecka bezpośrednio po zakończonych zajęciach.

 Strona główna